Organization

Execute Leads

 

 

 

Dean

Songhai SHI


Deputy Dean

Dong LIU  (Undergraduate Education and Domestic Collaboration)

Xinquan WANG   (School Administration)
Yijun QI   (Scientific Research and Research Equipment)
Guangshuo OU    (Gruaduate Education)

Assistant Dean

Wei XIE (International Exchange and Cooperation)

Qiong WU(Alumni Affairs)

Yamin SHI (Finance)


School Committee of Communist Party of China (CPC)

Secretary

Wei WU


Vice Secretary

Daoxin XIE (Teachers and retirees affair)

Liping XIE (Students affair)


Member

Jiawei WANG

Xinquan WANG

Huiyan YE

Yamin SHI

Yule LIU

Xueming LI

Peng LI

Xiaohui XIANG


Student Affairs Group

Head

Xiaohui XIANG
Tel:6279 2714
E-mail:xiangxh@mail.tsinghua.edu.cn

Peng LI

Tel:6278 4974
E-mail:lipeng@tsinghua.edu.cn


Undergraduate Affairs Assistant

Bingmin GUO
Tel:6278 0118
E-mail:guobingmin@mail.tsinghua.edu.cn


Graduate

Affairs Group Head

Jiawei WANG
Tel:6278 2124
E-mail:jwwang@tsinghua.edu.cn


Postgraduate Affairs Assistant

(Scholarship, Employment)

Yuan DONG
Tel:6278 8603
E-mail:dongyuan2016@mail.tsinghua.edu.cn


Postgraduate Affairs Assistant

Chaofan DONG
Tel:6278 9622
E-mail:dongchaofan@mail.tsinghua.edu.cn


Propaganda and foreign affairs

Chaonan WANG
Tel:6279 8665
E-mail:kris-wangcn@mail.tsinghua.edu.cn


General Committee Office

Assistant

Ruihong JI
Tel:6278 9462
E-mail:jiruihong@mail.tsinghua.edu.cn


Faculty Administration

Office Director Human Resource & Party Affairs

Yamin SHI
Tel:6277 2269
E-mail:swxrs@mail.tsinghua.edu.cn


Graduate Program

Xiaolan DING, Anqi PENG
Tel:6278 5829, 6278 4977
E-mail:swxyjsk@mail.tsinghua.edu.cn


Undergraduate Program

Yan CAO, Mengyuan XU
Tel:6278 5835, 6279 2687
E-mail:caoyan2012@mail.tsinghua.edu.cn;
xmy2021@mail.tsinghua.edu.cn


Scientific Research & Equipment Management

Mei ZHU
Tel:6277 2274
E-mail:swxky@mail.tsinghua.edu.cn


Scientific Research & Lab Management

Zhongxin ZHANG
Tel:6277 3956
E-mail:smxysys@mail.tsinghua.edu.cn


Property & Network administrator

Shishi YU
Tel:6278 9536
E-mail:yss@mail.tsinghua.edu.cn


Alumni Affairs

Yuanhui DUAN

Tel:6279 4907

E-mail:duanyuanhui@mail.tsinghua.edu.cn


HR Assistant

Dongxue WEI
Tel:6278 5474
E-mail:weidx@mail.tsinghua.edu.cn


Administrative Assistant

Yaoyao ZHANG, Qian LI
Tel:6278 8604, 6279 7467
E-mail:zhangyaoyao@mail.tsinghua.edu.cn, liqian123@mail.tsinghua.edu.cn