Organization

Academic Committee

Director - Peng LI

Deputy Director - Yijun QI

Member - Zhixin WANG, Senfang SUI, Yeguang CHEN, Yi ZHONG, Daoxin XIE, Guoqiang CHEN, Li YU, Xinquan WANG, Hongwei WANG, Guangshuo OU, Yiguo WANG

Secretary - Hui QUAN

Academic Degree Committee of Biology

Chairman - Yeguang CHEN

Vice Chairman - Xin LIN, Guangshuo OU

Secretary - Yang YANG

Member - Zhijie CHANG, Haitao LI, Lan MA, Songhai SHI, Hongwei WANG, Yiguo WANG, Zhixin WANG, Daoxin XIE, Wei XIE, Hang YIN, Bing ZHOU

Undergraduate Work Committee

Director - Dong LIU

Deputy Director - Liping XIE

Member - Guiyou ZHANG, Zhen LI, Zhucheng CHEN, Xin LIANG, Yang YANG (Secretary)

Graduate Work Committee

Director - Guangshuo OU

Deputy Director - Zhucheng CHEN

Member - Shanjin HUANG, Bing ZHOU, Xuerui YANG, Wei XIONG,Jiawei WANG,Junjie LIU,Liang GE

Postdoctor Work Committee

Director - Li YU

Member - Guoqiang CHEN, Xinquan WANG, Junmin PAN, Jijie CHAI, Guangshuo OU, Yiguo WANG

Secretary - Dongxue WEI

Faculty Recruiting Committee

Director - Songhai SHI, Wei WU

Member - Anming MENG, Peng LI, Zhixin WANG, Yi ZHONG, Yijun QI

Secretary - Dongxue WEI