Li Yu

Li Yu, Ph.D.  Professor; Cheung Kong Scholar; Recipient of the National Science Foundation for Outstanding Young Scientists of China


1997~2000 Ph.D., College of Life Sciences, Peking University, Beijing, P.R. China
                Major: Molecular Biology
1994~1997 M.S., Yunnan University, Yunnan Province, P.R. China
                  Major: Microbiology
1990~1994   B.S., Sichuan University, Sichuan Province, P.R. China
                  Major: Microbiology

Sep. 2008~present, Professor, School of Life Sciences, Tsinghua University
Oct. 2005~2008, Research fellow, Laboratory of immunology, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health,  Bethesda, Maryland
Oct. 2002~Oct.2005, Visiting Fellow, Laboratory of immunology, National Institute of  Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health,  Bethesda, Maryland
Oct.2000~Oct.2002, Visiting Fellow, Laboratory of Cellular Molecular Biology, National Cancer Institute, National Institutes of Health,  Bethesda, Maryland

Research interest


Dr. Yu’s lab mainly focuses on Migrasome, a new organelle discovered in Yu lab


Selected publications


1. Jiang D#, Jiang Z#, Lu D, Wang X, Liang H, Zhang J, Meng Y, Li Y, Wu D, Huang Y, Chen Y, Deng H, Wu Q, Xiong J, Meng A*, Yu L*. Migrasomes provide regional cues for organ morphogenesis during zebrafish gastrulation Nat Cell Biol. 2019 Aug;21(8):966-977.

2. Huang Y#, Zucker B#, Zhang S#, Elias S, Zhu Y, Chen H, Ding T, Li Y, Sun Y, Lou J, Kozlov MM*, Yu L*. Migrasome formation is mediated by assembly of micron-scale tetraspanin macrodomains. Nat Cell Biol. 2019 Aug;21(8):991-1002.

3. Daxiao Sun#, Rongbo Wu#, Jingxiang Zheng,Pilong Li* and Li Yu*. Polyubiquitin chain-induced p62 phase separation drives autophagic cargo segregation. Cell Research. 2018 Apr28;(4):405-415.

4. Danni Wu#, Yue Xu,Ding, Tianlun Ding, Yan Zu, Chun Yang *and Li Yu*.Pairing of integrins with ECM proteins determines migrasome formation . Cell Research.2017; 27:1397-1400.

5. Cong Yi#, Jingjing Tong#, Puzhong Lu, Yizheng Wang, Jinxie Zhang, Chen Sun, Kangning Yuan,Renyu Xue,Bing Zou,Nianzhong Li,Shuhua Xiao,Chong Dai,Yuwei Huang,Liling Xu, Lin Li,She Chen,Di Miao,Haiteng Deng, Hongliang Li, and Li Yu*. Formation of a Snf1-Mec1-Atg1 Module on Mitochondria Governs Energy Deprivation-Induced Autophagy by Regulating Mitochondrial Respiration.Developmental Cell. 2017 Apr 10;41(1):59-71.

6. Wanqing Du#, Qian Peter Su#,Yang Chen#,Yueyao Zhu,Dong Jiang, Yueguang Rong, Senyan Zhang,Yixiao Zhang, He Ren,Chuanmao Zhang, Xinquan Wang, Ning Gao, Yanfeng Wang, Lingfei Sun, Yujie Sun*and Li Yu*. Kinesin 1 Drives Autolysosome Tubulation. Developmental Cell. 2016 May 23;37(4):326-36.

7. Na Mi#, Yang Chen#, Shuai Wang, Mengran Chen, Mingkun Zhao, Guang Yang,MeishengMa, Qian Su,Sai Luo, Jingwen Shi, Jia Xu, Qiang Guo, Ning Gao, Yujie Sun, Zhucheng Chen* and Li Yu*.CapZ regulates autophagosomal membrane shaping by promoting actin assembly inside the isolation membrane. Nature Cell Biology.2015 Sep;17(9):1112-23.

8. Chong Wang#, Wanqing Du#, Qian Peter Su, Mingli Zhu, Peiyuan Feng, Ying Li, Yichen Zhou, Na Mi, Yueyao Zhu, Dong Jiang, Senyan Zhang, Zerui Zhang, Yujie Sun* & Li Yu*. Dynamic tubulation of mitochondria drives mitochondrial network formation. Cell research.2015 Oct;25(10):1108-20. (Cover story)

9. Liang Ma#, Ying Li#, Junya Peng#, Danni Wu, Xiaoxin Zhao, Yitong Cui, Lilian Chen, Xiaojun Yan, Yanan Du, Li Yu*. Discovery of the migrasome, an organelle mediates release of cytoplasmic contents during cell migration. Cell Research.2015 Jan;25(1):24-38. (Cover Story)

10. Rui Chen#, Yilong Zou, Dongxue Mao,Daxiao Sun, Guanguang Gao, Jingwen Shi,Xiaoqing Liu,Chen Zhu,Mingyu Yang,Wanlu Ye,Qianqian Hao, Ruiqiang Li and Li Yu*.The general amino acid control pathway regulates mTOR and autophagy during serum/glutamine starvation. Journal of Cell Biol.2014 Jul 21;206(2):173-82.

11. Yueguang Rong#, Mei Liu, Liang Ma, Wanqing Du, Hanshuo Zhang, Yuan Tian, Zhen Cao, Ying Li, He Ren, Chuanmao Zhang, Lin Li, She Chen, Jianzhong Xi*&Li Yu* .Clathrin and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate regulate autophagic lysosome reformation. Nature Cell Biology. 2012 Sep;14(9):924-34.

12. Cong Yi#, Meisheng Ma, Leili Ran, Jingxiang Zheng, Jingjing Tong, Jing Zhu, Chengying Ma, Yufen Sun, Shaojin Zhang, Wenzhi Feng, Liyuan Zhu,Yan Le, Xingqi Gong,Xianghua Yan, Bing Hong, Fen-Jun Jiang, Zhiping Xie, Di Miao, Haiteng Deng, Li Yu *.Function and Molecular Mechanism of Acetylation in Autophagy Regulation. Science. 2012 Apr; 27, 474-477.

13. Li Yu#, Christina K. McPhee, Lixin Zheng, Gonzalo A. Mardones, Yueguang Rong, Junya Peng, Na Mi, Ying Zhao, Zhihua Liu, Fengyi Wan, Dale W. Hailey, Viola Oorschot, Judith Klumperman, Eric H. Baehrecke, and Michael J. Lenardo*, Termination of autophagy and reformation of ysosomes regulated by TOR.Nature.2010 June17 ;465 (7300):942-U11.

14. Li Yu#, Ajjai Alva, Helen Su, Parmesh Dutt, Eric Freundt, Sarah Welsh, Eric H. Baehrecke, Michael J. Lenardo*. Regulation of an ATG7-beclin1Program of Autophagic Cell Death by Caspase-8. Science .2004 July 4;304(5676):1500-2.

15. Li Yu#, Fengyi Wan, Sudeshna Dutta, Sarah Welsh, ZhiHua Liu, Eric Freundt, Eric H. Baehrecke, Michael Lenardo*.Autophagic programmed cell death by selective catalase degradation. PNAS.2006;103(13): 4952-57.

16. Li Yu#, Mindy C.Hébert ,Ying E.Zhang*.TGF-beta receptor-activated p38 MAP kinase mediates Smad-independent TGF-beta responses. The EMBO Journal .2002 July 15;21(14):3749-59.Contact information


Tel: +86-10-62792880 (office)

      +86-10-62794552   (lab)

E-mail: liyulab@mail.tsinghua.edu.cn