Overview

Achievements

International cooperation

Key laboratory

 

Achievements

Representative Publications in 2016

1、Chengying Ma, Kurita Daisuke, Ningning Li, Yan Chen, Hyouta Himeno, and Ning Gao.  (2016) Mechanistic insights into the alternative translation termination by ArfA and RF2. Nature. 541 (7638): 550-553.

2、Shan Wu, Beril Tutuncuoglu, Kaige Yan, Hailey Brown, Yixiao Zhang, Dan Tan, Michael Gamalinda, Yi Yuan, Zhifei Li, Jelena Jakovljevic, Chengying Ma, Jianlin Lei, Meng-Qiu Dong, John L. Woolford Jr & Ning Gao. (2016) Diverse roles of assembly factors revealed by structures of late nuclear pre-60S ribosomes. Nature. 534 (7605): 133-137.

3、Jingyi Wu, Bo Huang, He Chen, Qiangzong Yin, Yang Liu, Yunlong Xiang, Bingjie Zhang, Bofeng Liu, Qiujun Wang, Weikun Xia, Wenzhi Li, Yuanyuan Li, Jing Ma, Xu Peng, Hui Zheng, Jia Ming, Wenhao Zhang, Jing Zhang, Geng Tian, Feng Xu, Zai Chang, Jie Na, Xuerui Yang & Wei Xie. (2016) The landscape of accessible chromatin in mammalian preimplantation embryos. Nature. 534 (7609): 652-657.

4、Juen Zhang, Lubin Tan, Yuqi Ren, Jingwen Liang, Rui Lin, Qiru Feng, Jingfeng Zhou, Fei Hu, Jing Ren, Chao Wei, Tao Yu, Yinghua Zhuang, Bernhard Bettler, Fengchao Wang, and Minmin Luo. (2016) Presynaptic Excitation via GABAB Receptors in Habenula Cholinergic Neurons Regulates Fear Memory Expression. Cell. 166 (3): 716-728.

5、Ruixue Wan, Chuangye Yan, Rui Bai, Gaoxingyu Huang, Yigong Shi. (2016) Structure of a yeast catalytic step I spliceosome at 3.4 Å resolution. Science. 353 (6302): 895-904.

6、Chuangye Yan, Ruixue Wan, Rui Bai, Gaoxingyu Huang, Yigong Shi. (2016) Structure of a yeast activated spliceosome at 3.5 Å resolution. Science. 353 (6302): 904-911.

7、Chuangye Yan, Ruixue Wan, Rui Bai, Gaoxingyu Huang, Yigong Shi. (2016) Structure of a yeast step II catalytically activated spliceosome. Science. aak9979.

8、Ruixue Wan, Chuangye Yan, Rui Bai, Lin Wang, Min Huang, Catherine C. L. Wong, Yigong Shi. (2016) The 3.8 Å structure of the U4/U6.U5 tri-snRNP: Insights into spliceosome assembly and catalysis. Science. 351 (6272): 466-475.

9、Meng Wu, Jinke Gu, Runyu Guo, Yushen Huang, Maojun Yang. (2016) Structure of Mammalian Respiratory Supercomplex I1III2IV1. Cell. 167 (6): 1598-1609.

10、Jinke Gu, Meng Wu, Runyu Guo, Kaige Yan, Jianlin Lei, Ning Gao & Maojun Yang. (2016) The architecture of the mammalian respirasome. Nature. 537: 639-643.

11、Ruifeng Yao, Zhenhua Ming, Liming Yan, Suhua Li, Fei Wang, Sui Ma, Caiting Yu, Mai Yang, Li Chen, Linhai Chen, Yuwen Li, Chun Yan, Di Miao, Zhongyuan Sun, Jianbin Yan, Yuna Sun, Lei Wang, Jinfang Chu, Shilong Fan, Wei He, Haiteng Deng, Fajun Nan, Jiayang Li, Zihe Rao, Zhiyong Lou & Daoxin Xie. (2016) DWARF14 is a non-canonical hormone receptor for strigolactone. Nature. 536: 469-473.

12、Lijuan Yan, Li Wang, Yuanyuan Tian, Xian Xia & Zhucheng Chen. (2016) Structure and regulation of the chromatin remodeller ISWI. Nature. 540: 466-469.

13、Bingjie Zhang, Hui Zheng, Bo Huang, Wenzhi Li, Yunlong Xiang, Xu Peng, Jia Ming, Xiaotong Wu, Yu Zhang, Qianhua Xu, Wenqiang Liu, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, Wenteng He, Chong Li, Bo Chen, Yuanyuan Li, Qiujun Wang, Jing Ma, Qiangzong Yin, Kehkooi Kee, Anming Meng, Shaorong Gao, Feng Xu, Jie Na & Wei Xie. (2016) Allelic reprogramming of the histone modification H3K4me3 in early mammalian development. Nature. 537 (7621): 553-557.

 

   
Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn