Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Administration

Execute Leads Dean Hongwei Wang
Deputy Dean
Wei Wu (Gruaduate Education and Disciplinary Development)
Dong Liu (Undergraduate Education and Domestic Collaboration)
Xinquan Wang (School Administration)
Yijun Qi (Scientific Research /Research Equipment)
Assistant Dean
Guangshuo Ou (International Exchange and Cooperation)
Yamin Shi (Finance)
Qiong WuúĘAlumni Affairsúę
School Committee of Communist Party of China (CPC) Secretary Yinghua Chen
Vice Secretary Daoxin Xie(Teachers and retirees affair), Liping Xie(Students affair)
Member   Junbiao Dai,  Yule Liu,  Jiawei Wang, Hongwei Wang,  Xiaohui Xiang, Huiyan Ye
Faculty Administration Office Director Human Resource & Party Affairs Yamin Shi
Telú║62772269
E-mailú║swxrs@tsinghua.edu.cn

Graduate Program
Xiaolan Ding    Anqi Peng
Telú║62785829  62784977
E-mailú║ swxyjsb@tsinghua.edu.cn;
swxyj@biomed.tsinghua.edu.cn
Undergraduate Program Yan Cao    Ying Wang
Telú║62785835 62792687
E-mailú║ biojw@biomed.tsinghua.edu.cn;      yingw150@tsinghua.edu.cn
Scientific Research & Equipment Management

Mei Zhu
Telú║62772274
E-mailú║swxky@tsinghua.edu.cn

Scientific Research & Lab Management Hui Quan
Telú║62773956
E-mailú║swxsys@biomed.tsinghua.edu.cn
Property & Network administrator Shishi Yu
Tel:62789536
Email: yss@tsinghua.edu.cn
Foreign Affairs, Alumni & Student Careers, Graduate Student Huiyan Ye
Telú║62772249
Email: yehuiyan@tsinghua.edu.cn
Alumni Affairs
Wenji Yan
Telú║62772249
Party Affairs & Undergraduate Student Xiaohui Xiang
Tel:62792714
Email:xiangxh@tsinghua.edu.cn
HR Assistant
Dongxue Wei
Telú║62785474
E-mailú║dongxue@biomed.tsinghua.edu.cn
Administrative Assistant
Guanyi Yang; Qian Li
Telú║62788604  62797467
E-mailú║guanyi4046@tsinghua.edu.cnú╗liqian@biomed.tsinghua.edu.cn
School Union President
Daoxin Xie
Telú║62781575
E-mailú║daoxin@tsinghua.edu.cn

Vice-president & Finance Commissioner

Xuechun Luo
Telú║62781376
E-mailú║luoxch@tsinghua.edu.cn

Vice-president & Sport Commissioner

Hongying Wang
Telú║62784974
E-mail: wanghongying@tsinghua.edu.cn 
Organization Commissioner Xiaolan Ding
Telú║62785829
E-mailú║swxyjsb@tsinghua.edu.cn
Workwomen Commissioner
Lin Lin
Telú║62772982
E-mailú║linlin@tsinghua.edu.cn
Propaganda Commissioner Yamin Shi
Telú║62772269
E-mailú║swxrs@tsinghua.edu.cn
Subsistence Commissioner Mei Zhu
Telú║62772274
E-mailú║swxky@tsinghua.edu.cn
Sport Commissioner
Zhongchen Xie
Telú║62798508
E-mail: xzc5188@biomed.tsinghua.edu.cn
Youth & Arts Commissioner
Xiaohui Xiang
Telú║62792714
E-mailú║xiangxh@tsinghua.edu.cn
Student Affairs Group Head Xiaohui Xiang
Telú║62792714
E-mailú║xiangxh@tsinghua.edu.cn
Graduate Affairs Group Head Huiyan Ye
Telú║62772249
E-mailú║yehuiyan@tsinghua.edu.cn

 Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn