Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Adjunct professor

Adjunct Professor (within Tsinghua)

Cecilia M. CANESSA

Zhijie CHANG

Jing CHENG

Qionghai DAI

Chen DONG

Jiakui JI

Yuyang JIANG

Shao LI

Yanda LI

Yanmei LI

Gang LIU

Lei LIU

Guosong LIU

Xiaodong LIU

Hai QI

Zihe RAO

Qin SHEN

Xiaohua SHEN

Zhao WANG

 Li WU

Wanli XING

Linqi ZHAGN

Qiwei ZHANG

Xuegong ZHANG

Nanming ZHAO

  

 

 

 

 


Joint Appointment Professor

Fuchu HE

Zhonghe ZHAI

 

 

 

Adjunct Professor   

Tingyun KUANG

Dongcai LIANG

Fuyu YANG

Nieng YAN

 


Chair Professor

Xiangdong FU

Haifan LIN

Yang SHI

Xiaofan WANG

 

 Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn