Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Yuxiang Zhou

Yuxiang Zhou

Professor, School of Life Sciences, Tsinghua University
Professor, School of Medicine, Tsinghua University

 Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62772269  Fax:+86-10-62788604  Email:swxrs@tsinghua.edu.cn