Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Qiang Xu

 

Qiang Xu

 Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62772269  Fax:+86-10-62788604  Email:swxrs@tsinghua.edu.cn