Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Nieng YAN

Nieng Yan  Ph.D.

Professor, Cheung Kong Scholar

 

1996.09—2000.07     B.S., Department of Biological Sciences and Biotechnology, Tsinghua University, Beijing, China

2000.08—2004.12     Ph.D. candidate, Department of Molecular Biology, Princeton University

2005.01—2007.09     Post-doctoral research associate, Department of Molecular Biology, Princeton University

2007.10—2017.03     Professor, School of Medicine, Tsinghua University

2017.04—2017.05      Professor, School of Life Sciences, Tsinghua University

 

Research Interests

The transmembrane transport of substances is one of the basic processes to maintain the normal life activities of all species. Transmembrane transport proteins, as important functional proteins located between the cell membrane and the organelle membrane, maintain the normal life of cells and complete basic processes such as signal transduction, energy conversion, metabolism, we mainly use structural biology and biochemical means to study the structure and mechanism of transmembrane transport proteins.

The main research focus are as follows:

1.     Structural and mechanistic investigation of solute transporters exemplified by the glucose transporter GLUTs

2.     Structure and mechanism of voltage-gated Ca2+/Na+ channels

3.     Regulation of cellular homeostasis of sterol and lipids

 

Representative Publications

1.        Huaizong Shen, Qiang Zhou, Xiaojing Pan, Zhangqiang Li, Jianping Wu, Nieng Yan#. (2017) Structure of a eukaryotic voltage-gated sodium channel at near-atomic resolution. Science, 355(6328), eaal4326.

2.        Wei Peng, Huaizong Shen, Jianping Wu, Wenting Guo, Xiaojing Pan, Ruiwu Wang, S. R. Wayne Chen#, Nieng Yan#. (2016) Structural basis for the gating mechanism of the type 2 ryanodine receptor RyR2. Science, 354(6310), aah5324.

3.        Jianping Wu, Zhen Yan, Zhangqiang Li, Xingyang Qian, Shan Lu, Mengqiu Dong, Qiang Zhou & Nieng Yan#. (2016) Structure of the voltage-gated calcium channel Cav1.1 at 3.6 Å resolution. Nature, 537(7619), 191–196.

4.        Xin Gong, Hongwu Qian, Xinhui Zhou, Jianping Wu, Tao Wan, Pingping Cao, Weiyun Huang, Xin Zhao, Xudong Wang, Peiyi Wang, Yi Shi, George F. Gao, Qiang Zhou#, Nieng Yan#. (2016) Structural insights into the Niemann-Pick C1 (NPC1)-mediated cholesterol transfer and Ebola infection. Cell, 165(6), 1467-1478.

5.        Jianping Wu, Zhen Yan, Zhangqiang Li, Chuangye Yan, Shan Lu, Mengqiu Dong, and Nieng Yan#. (2015) Structure of the voltage-gated calcium channel Cav1.1 complex. Science, 350(6267), aad2395.

6.        Dong Deng, Pengcheng Sun, Chuangye Yan, Meng Ke, Xin Jiang, Lei Xiong, Wenlin Ren, Kunio Hirata, Masaki Yamamoto, Shilong Fan & Nieng Yan#. (2015) Molecular basis of ligand recognition and transport by glucose transporters. Nature, 526(7573), 391-396.

7.        Ruobing Ren, Xinhui Zhou, Yuan He, Meng Ke, Jianping Wu,Xiaohui Liu, Chuangye Yan, Yixuan Wu, Xin Gong, Xiaoguang Lei, S. Frank Yan, Arun Radhakrishnan, Nieng Yan#. (2015) Crystal structure of a mycobacterial Insig homolog provides insight into how these sensors monitor sterol levels. Science, 349(6244), 187-191.

8.        Zhen Yan, Xiao-chen Bai, Chuangye Yan, Jianping Wu, Zhangqiang Li, Tian Xie,  Wei Peng, Chang-cheng Yin, Xueming Li, Sjors H. W. Scheres#, Yigong Shi# & Nieng Yan#. (2015) Structure of the rabbit ryanodine receptor RyR1 at near-atomic resolution. Nature, 517(7532), 50-55.

9.        Dong Deng, Chao Xu, Pengcheng Sun, Jianping Wu, Chuangye Yan, Mingxu Hu & Nieng Yan#. (2014) Crystal structure of the human glucose transporter GLUT1. Nature, 510(7503), 121-125.

10.    Ping Yin, Quanxiu Li, Chuangye Yan, Ying Liu, Junjie Liu, Feng Yu, Zheng Wang, Jiafu Long, Jianhua He, Hong-Wei Wang, Jiawei Wang, Jian-Kang Zhu, Yigong Shi & Nieng Yan#. (2013) Structural basis for the modular recognition of single-stranded RNA by PPR proteins. Nature, 504(7478), 168-171.

11.    Linfeng Sun, Xin Zeng, Chuangye Yan, Xiuyun Sun, Xinqi Gong, Yu Rao, and Nieng Yan#. (2012) Crystal structure of a bacterial homologue of glucose transporters GLUT1-4. Nature, 490(7420), 361-366.

12.    Xu Zhang, Wenlin Ren, Paul DeCaen, Chuangye Yan, Xiao Tao, Lin Tang, Jingjing Wang, Kazuya Hasegawa, Takashi Kumasaka, Jianhua He, Jiawei Wang, David E. Clapham, and Nieng Yan#. (2012) Crystal structure of an orthologue of the NaChBac voltage-gated sodium channel. Nature, 486(7401), 130-134.

13.    Dong Deng, Chuangye Yan, Xiaojing Pan, Magdy Mahfouz, Jiawei Wang, Jian-Kang Zhu, Yigong Shi#, and Nieng Yan#. (2012) Structural basis for the specific recognition of DNA by TAL effectors. Science, 335(6069), 720-723.

14.    Feiran Lu, Shuo Li, Yang Jiang, Jing Jiang, He Fan, Guifeng Lu, Dong Deng, Shangyu Dang, Xu Zhang, Jiawei Wang, and Nieng Yan#. (2011) Structure and mechanism of the uracil transporter UraA. Nature, 473(7342), 243-246.

15.    Shangyu Dang, Linfeng Sun, Feiran Lu, Jiawei Wang#, and Nieng Yan#. (2010) Structure of a fucose transporter in an outward-open conformation. Nature, 467(7316), 734-738.

16.    Shiqian Qi, Yuxuan Pang, Qun Liu, Hua Li, Yexing Liu, Quan Hao, Huilin Li, Nieng Yan# and Yigong Shi#. (2009) Crystal Structure of the Caenorhabditis elegans Apoptosome Reveals an Octameric Assembly of CED-4. Cell, 141(3), 446-457.

17.    Yi Wang, Yongjian Huang, Jiawei Wang, Chao Cheng, Weijiao Huang, Peilong Lu, Ya-Nan Xu, Pengye Wang, Nieng Yan# and Yigong Shi#. (2009) Structure of the formate transporter FocA reveals a pentameric aquaporin-like channel. Nature, 462 (7272), 467-472.

Contact:

Tel: +86-10-62791298 (Lab)

Fax: +86-10-62792736

E-mail£ºstructure (at) tsinghua.edu.cnTsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn