Full time faculty

Adjunct professor

Chair professor

Administration

Zhi John Lu

Zhi John Lu   Ph.D.
Associate Professor
 
Education and Professional Profile
Year(s) Field of study Position Institution and Location
2011. - Bioinformatics and Genomics PI Tsinghua University, Beijing, China
2008-2011 Bioinformatics Postdoc Yale University, New Haven, CT, US
2003-2008 Biophysics Ph.D. University of Rochester, Rochester, NY, US
1998-2003 Life Sciences B.S. University of Science and Technology of China
Research Interests
1. [RNA Regulation]: Post-transcriptional regulation of coding and noncoding RNAs (e.g. ncRNA Project£ºhttp://project.ncrnalab.org )
2. [Precision Medicine]: Discover and characterize novel RNA biomarkers for cancer
3. [Artificial Intelligence]: Develop and apply cutting-edge machine learning methods on big genomics data (e.g. iMAZE Challenge£ºhttp://www.imaze.org )
Selected Publications:
1. Xiaochen Xi1, Tianxiao Li1, Yiming Huang, Jiahui Sun, Yumin Zhu, Yang Yang* and Zhi John Lu* (2017) RNA Biomarkers: Frontier of Precision Medicine for Cancer. Non-Coding RNA 3, 9. (1contributed equally) 
2. Yang Yang1, Lei Chen1, Jin Gu1, Hanshuo Zhang1, Jiapei Yuan, Qiuyu Lian, Guishuai Lv, Siqi Wang, Yang Wu, Yu-Cheng T. Yang, Dongfang Wang, Yang Liu, Jing Tang, Guijuan Luo, Yang Li, Long Hu, Xinbao Sun, Dong Wang, Mingzhou Guo, Qiaoran Xi, Jianzhong Xi, Hongyang Wang*, Michael Q. Zhang* and Zhi John Lu* (2017) Recurrently deregulated lncRNAs in hepatocellular carcinoma. Nature Communications 8, 14421 (1contributed equally)
3. Long Hu, Zhiyu Xu, Boqin Hu and Zhi John Lu* (2017) COME: a robust coding potential calculator for lncRNA identification and characterization based on multiple features. Nucleic Acids Research 45 (1): e2 
4. Yang Wu1, Rihao Qu1, Yiming Huang1, Binbin Shi, Mengrong Liu, Yang Li and Zhi John Lu* (2016) RNAex: an RNA secondary structure prediction server enhanced by high-throughput structure probing data. Nucleic Acids Research 44 (W1): W294-W301 (1contributed equally) 
5. Yang Wu1, Binbin Shi1, Xinqiang Ding, Tong Liu, Xihao Hu, Kevin Y. Yip, Zheng Rong Yang, David H. Mathews and Zhi John Lu* (2015) Improved prediction of RNA secondary structure by integrating the free energy model with restraints derived from experimental probing data. Nucleic Acids Research 43(15): 7247-59. (1contributed equally)
6. Long Hu, Chao Di, Mingxuan Kai, Yu-Cheng T. Yang, Yang Li, Yunjiang Qiu, Xihao Hu, Kevin Y. Yip, Michael Q. Zhang and Zhi John Lu* (2015) A common set of distinct features that characterize noncoding RNAs across multiple species. Nucleic Acids Research 43(1): 104-114.
7. Chao Di1, Jiapei Yuan1, Yue Wu, Jingrui Li, Huixin Lin, Long Hu, Ting Zhang, Yijun Qi, Mark B. Gerstein, Yan Guo and Zhi John Lu* (2014) Characterization of stress-responsive lncRNAs in Arabidopsis thaliana by integrating expression, epigenetic and structural features. The Plant Journal 80:848–861 (1contributed equally)
8. Gerstein MB 1*, Lu ZJ1, Van Nostrand EL1, Cheng C1, Arshinoff BI1, et al. (2010) Integrative analysis of the Caenorhabditis elegans genome by the modENCODE project. Science 330(6012): 1775-1787 (1contributed equally, *corresponding authors) [Cover Story]
 
Contact:
Tel. /FAX: +86-10-62789217
E-mail: lulab@biomed.tsinghua.edu.cn
Lab page: http://bioinfo.life.tsinghua.edu.cn
MOE Key Lab of Bioinformatics, School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China

 



Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn