Institutes

Academic organizations

 

Academic organizations

 

Academic Organization

 

Academic Committee

Director

Peng LI

Deputy Director

Yijun QI

Member

Guoqiang CHEN, Yeguang CHEN, Guangshuo OU, Senfang SUI, Hongwei WANG, Xinquan WANG, Yiguo WANG, Zhixin WANG, Daoxin XIE, Li YU, Yi ZHONG

Secretary

Yajuan CHEN

Academic Degree Committee of Biology

Chairman

Anming MENG

Vice Chairman

Yeguang CHEN

Secretary

Zhen LI

Member

Zhijie CHANG, Yinghua CHEN, Haitao LI, Gang LIU,  Zhixin WANG, Wei WU, Daoxin XIE, Li YU, Rongqing ZHANG, Yaou ZHANG, Yi ZHONG

Undergraduate Work
Committee

Director

Dong LIU

Deputy Director

Liping XIE

Member

Wanli LIU, Guangshuo OU, Jiawei WU, Qinghua TAO, Guiyou ZHANG (Secretary)

Graduate Work Committee

Director

Wei WU

Deputy Director

Xinquan WANG

Member

Qiong WU (Secretary) ,Daoxin XIE, Wei XIONG, Xuerui YANG, Bing ZHOU

Postdoctor Work Committee

Director

Li YU

Member

Jijie CHAI, Guoqiang CHEN, Junmin PAN, Xinquan WANG, Daoxin Xie, Guangshuo OU

Secretary

Dongxue WEI

Faculty Recruiting Committee

Director

Hongwei WANG

Member

Yinghua CHEN, Peng LI, Anming MENG, Yijun QI, Zhixin WANG, Yi ZHONG

Secretary

Dongxue WEI

 

   
Tsinghua University,Beijing,China,100084
Tel:+86-10-62788604  Fax:+86-10-62788604  Email:admin-life@biomed.tsinghua.edu.cn